Nulinspectie

 

Een nulinspectie is een eerste opname van het object na oplevering, renovatie of start onderhoudsperiode(transitieperiode) . Een nulinspectie is bedoeld als startpunt voor het beheer van het object, tijdens inspectie in de daarop volgende jaren kan men de delta bepalen ten opzichte van de nulinspectie. De hieruit geïnitieerde gegevens dienen als input voor het uit te voeren beheer & onderhoud.

Inspectie wordt uitgevoerd conform de CUR Aanbeveling 117:2020 

B1 Inventarisatie

B2 Toestandinspectie

nulinspectie

Conditiemeting NEN 2767-4

 

De NEN 2767-4 is een methodiek om de conditie- en de verzorging score van infrastructurele werken op een objectieve en eenduidige wijze te kunnen bepalen, middels een visuele inspectie.
Van het object wordt een decompositie opgesteld, waaraan de geconstateerde gebreken worden geregistreerd. Aan de hand hiervan wordt de conditiescore (technische staat) van het object bepaald.

Naast de conditiescore wordt er ook een verzorgingscijfer bepaald. Hierbij wordt er gelet of de onderdelen van het object verzorgd en schoon (visueel acceptabel) zijn. Net als de conditiescore wordt de verzorgings kwaliteit weergegeven in een zespuntenschaal. 

Het grote verschil tussen de conditiescore en de verzorging score is dat bij de verzorging score tekortkomingen / gebreken worden geregistreerd welk niet veroorzaakt zijn door technische veroudering en welk nog niet leiden tot technische gebreken.

Als beheerder wil je geattendeerd worden op de risicovolle gebreken in je areaal. Omdat dit niet altijd direct zichtbaar is in de NEN2767 systematiek wordt er aan elk gebrek een RAMSSHEEP analyse uitgevoerd. Middels deze analyse komen de risicovolle gebreken direct in beeld. tevens kan dit als instrument gebruikt worden voor het prioriteren van het onderhoud.

De verkregen data kan via een Excel export vervolgens in diverse beheersystemen geïmporteerd worden.

 

Aan de hand van de NEN 2767-4 inspectie kan het zijn dat er een vervolgonderzoek noodzakelijk is. Bepaalde delen welke niet zichtbaar zijn tijdens de inspectie, maar wel noodzakelijk zijn om op handafstand te inspecteren, zullen in een overleg aangegeven worden. Daarnaast kunnen geconstateerde gebreken leiden tot een gericht technisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen, zodat er een goed advies gegeven kan worden voor herstel.

Inspectie wordt uitgevoerd conform de CUR Aanbeveling 117:2020 

B1 Inventarisatie

B2 Toestandinspectie

B3 Contractuele vooropname

B4 Contractuele eindopname

C1 Risico analyse

nen2767-4_score

Gericht technische inspectie/Nader onderzoek

 

Bij de gericht technische inspectie wordt door Caljé Infra Advies een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om de oorzaak achter de geconstateerde schade te achterhalen.
Wij werken hiervoor onder andere met geavanceerde meetapparatuur zoals de Hilti PS 300 Ferroscan en de Hilti PS1000 radar.

Onderzoeken worden uitgevoerd conform de CUR Aanbeveling 117:2020 D1 Onderzoek materiaaleigenschappen

Enkele metingen/nadere onderzoeken welke wij in eigen beheer voor u kunnen verzorgen zijn o.a.:

 • Bepalen indringing chloride
 • Bepalen indringing carbonatatie
 • Middels petrografisch onderzoek bepalen aanwezigheid Alkali Silica Reactie, c.q. secundaire ettringietvorming
 • Bepalen wapeningsconfiguratie, bepalen betonkwaliteit en kwaliteit toegepaste wapening ten behoeve van een constructieve herberekening
 • Bepalen staaldikte met behulp van staaldiktemeter
 • Bepalen laagdikte conservering met behulp van laagdiktemeter
 • Bepalen hechtsterkte coating / reparatie met behulp van Dyna Hechtsterktemeter
 • Bepalen initiële hechtsterkte ondergrond ten behoeve van het aanbrengen van koolstoflijmwapening
 • Bepalen kwaliteit houten constructies met De Specht Houthardheidsmeter c.q. de resistograafmeter
 • Het onder water inspecteren met behulp van de inzet van een ROV Drone voorzien van sonar
 • Het inspecteren met behulp van de inzet van drones, waarbij middels fotogrammetrie een 3D model van het object kan worden gegenereerd
duikinspectie

Duikinspectie

hechtsterkte bepalen

Hechtsterkte bepalen

Boren van kern t.b.v. chloride onderzoek

Boren van kern t.b.v. chloride onderzoek

ASR onderzoek

ASR onderzoek

Beheer- en onderhoudsplan

 

In het kader van de informatiehuishouding rond Beheer en Onderhoud wordt na nieuwbouw dan wel onderhoudswerkzaamheden voor kunstwerken gegevens vastgelegd in een Beheer en Onderhoudsplan.

Het Beheer- en Onderhoudsproces van kunstwerken beslaat de gehele levensduur van deze kunstwerken. Al voor de ontwerpfase wordt het beheer en onderhoud geregeld in het programma van eisen. Tijdens de ontwerpfase wordt in de uitwerking rekening gehouden met de wijze waarop het beheer en onderhoud zijn beslag zal krijgen. Tijdens de realisatie van het kunstwerk wordt vastgelegd hoe het kunstwerk is gerealiseerd en welke consequenties dat heeft voor de beheerfase. In de beheerfase zal een cyclisch proces plaatsvinden van inspecteren en onderhouden tot het einde van de levensduur van het kunstwerk is bereikt.

Rijkswaterstaat DISK

 

Voor contracten van de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat kunnen wij een groot deel van de aan te leveren opleverdossiers verzorgen zoals:

 • Uitvoeren nul programmeringsinspectie
 • Verwerken / afmelden van de schades in DISK / MIOK, opstellen Incidentele correctie
 • Aanpassen / opstellen MIOK/MJOP
 • Opstellen B&O-plan
 • Uitvoeren RAMSSHEEP analyse aan geconstateerde gebreken
 • Opstellen Objectspecifieke risico analyse (ORA)

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de CUR Aanbeveling 117:2020 

B5 Hersteladvies

C1 Risicoanalyse

C2 Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming

C4 Analyse restlevensduur

Stowa inspectie

 

Caljé Infra Advies BV heeft een groot aantal inspecteurs welke in het bezit zijn van het Stowa diploma(Visuele inspectie waterkeringen). jaarlijks voeren wij dan ook over een groot aantal kilometers inspectie uit aan primaire waterkeringen. Inspecties worden uitgevoerd met behulp van Digispectie c.q.  Arcgis.

CUR 248 Inspectie galerijvloeren en balkonvloeren

Voor 1 juli 2017 dienen uitkragende betonnen galerijvloeren en balkonvloeren van flats welk voor 1975 zijn gebouwd te worden onderzocht conform de CUR 248 (Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten).
Door de ongevallen in 2011 in Leeuwarden en in 1988 in Wormerveer is door de minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van galerijflats. Hierbij dient er een bouwkundig onderzoek uitgevoerd te worden naar de constructieve veiligheid van de uitkragende betonnen galerijvloeren en balkonvloeren.

 Conform de CUR 248 aanbeveling zijn 3 specifieke technische aspecten welke de constructieve veiligheid kunnen bedreigen:

  1. Een lagere hoogtepositie van de bovenwapening in de vloeren, dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan, waardoor er sprake is van een kleinere hefboomsarm;
  2. Een hogere belasting op de vloerplaten, dan waarvan bij het ontwerp is uitgegaan;
  3. Het ontstaan van scheuren in de kritische doorsnede van de vloeren, waardoor chloriden (dooizouten) relatief eenvoudig kunnen indringen, met putcorrosie op de wapening als gevolg.
  C248-Onderzoek-betonnen-vloeren-galerijflats

  Caljé Infra Advies kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Verkennend onderzoek vloerconstructie en belastingen;
  • Onderzoek naar de wapening;
  • Constructieve beoordeling;
  • Destructief onderzoek voor informatie over (put)corrosie en betonkwaliteit;
  • Aanvullende constructieve beoordeling;
  • Opstellen adviesplan en/of herstelplan.

  Mocht u niet weten of uw galerijflat onderzocht moet worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan aangeven of uw galerijflat in aanmerking komt voor onderzoek of niet.

  Uitvoering onderhoud

   

  Ook tijdens het engineeringstraject en tijdens de uitvoering van het geplande onderhoud kan Caljé Infra Advies uw partner zijn.

  Besteksvoorbereiding

  Na dat de omvang van het uit te voeren onderhoud bekend is kunnen wij de besteksvoorbereiding voor u verzorgen, in dit proces maken wij onderscheid in de volgende stappen:

  • Opnemen hoeveelheden, bepalen uitvoeringsmethodiek
  • Bepalen verkeersmaatregelen, milieuproblematiek e.d.
  • Het schrijven van het bestek met behulp van de RAW systematiek, c.q. UAV GC
  • Verzorgen aanbesteding, nota van inlichtingen en gunningsadvies

  Directie en toezicht

  Ook tijdens de uitvoering kunt u gebruik maken van de specialistische kennis van Caljé Infra Advies. Wij kunnen desgewenst voor u het gehele traject verzorgen. Tijdens de uitvoering kunnen wij het door u gevraagd kwaliteitsniveau bewaken door het verzorgen van de directie en het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.