Onderhoudsconcepten en B&O-plannen Isala Delta

In opdracht van Isala Delta heeft Caljé Infra Advies de beheer en onderhoudsconcepten, de onderbouwing van de eisen en de beheer en onderhoudsplannen opgesteld van de diverse beheersobjecten welk in het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ behoren.

Het project “Ruimte voor de Rivier IJsseldelta” bestaat uit maatregelen om de waterveilgheid in de regio Zwolle, Kampen en het achterland te borgen.
Dit wordt bereikt door onder andere het verlagen van het zomerbed in de IJssel tussen de Molenbrug en de Eilandbrug te Kampen, het aanleggen van een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer (Reevediep) en het aanleggen van diverse natuurgebieden rondom de IJssel en de hoogwatergeul.
De beheerders van de objecten zijn Rijkswaterstaat Midden Nederland, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Staatsbosbeheer en het Waterschap Groot Salland.

Bij dit project zijn wij voor het eerst geconfronteerd met financiële eisen voor het toekomstige beheer en onderhoud. In de vraagspecificatie worden budgetaire eisen gesteld aan het beheer en onderhoud.
Middels het opstellen van een onderhoudsconcept moet worden aangetoond dat het ontwerp hieraan voldoet.

Caljé Infra Advies heeft als eerste de onderhoudsconcepten opgesteld. Hierbij is voor elk object binnen het gebied een decompositie opgesteld, waaraan het vast onderhoud en variabel onderhoud is opgesteld inclusief de bijbehorende kosten. Hierdoor ontstaat er een goed overzicht van de kosten voor het toekomstige beheer en onderhoud.

Er zijn onderhoudsconcepten opgesteld voor de volgende objecten:

 • Aanpassingen Kamperstraatweg;
 • Dijk Drontermeer – Vossemeer;
 • Dijken Reevediep
 • Fiets- en wandelverbindingen;
 • IJsseldijk;
 • Inlaatwerk IJsseldijk;
 • Keersluis Dronten – Vossemeer;
 • Klimaatdijk en Reevediep;
 • Onderdijkse Waard;
 • Recreatie schutsluis IJsseldijk;
 • Reevesluiscomplex;
 • Roggebotsluis;
 • Vaargeul;
 • Wegverbingding Nieuwendijk.

 

Aan de hand van deze onderhoudsconcepten worden de beheer- en onderhoudsplannen opgesteld. Dit zijn de documenten welk aan de beheerder(s) worden overgedragen bij oplevering van het (deel)project. De gegevens welk hierin zijn opgenomen kunnen worden verwerkt in de eigen programmatuur van de beheerder. Voor Rijkswaterstaat wordt dit door ons verwerkt in DISK.
Er zijn onder andere beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor:

 • Zomerbedverlaging;
 • Schanscaissons bij de Stadsbrug te Kampen;
 • Zandmotor;
 • Uiterwaarde Scherenwelle;
 • Uiterwaarde Zalkerbosch;
 • Uiterwaarde Koppelerwaard;
 • Nieuwe dijken langs het Reevediep (Klimaatdijk en Reevediepdijken);
 • Waterkering Drontermeer-Vossemeer (Keersluis en dijken);
 • Waterkering Roggebot (Schutluis en spuisluis);
 • IJsseldijk en Kamperstraatweg;
 • Inrichting Reevediep, Onderdijkse Waard en binnendijks (diverse objecten);
 • Onderhoud Beneden IJssel (Vaargeul, verlaging zomerbed en bodembescherming).